Voorwaarden Koper

Belgian Horse Trading

 1. De BHT Auction (hierna genoemd veiling) wordt georganiseerd door Belgian Horse Trading BV, met maatschappelijke zetel: Leliestraat 37, te 2860 Sint-Katelijne-Waver, België, hierna genoemd BHT. Er worden paarden/pony’s, veulens, embryo’s, materieel of uitrusting geassocieerd met de paardensport, -transport, -verzorging of –handel verkocht, hierna genoemd het “goed”.
 2. Om deel te kunnen nemen aan deze veiling zal een koper/bieder zich registreren via: www.belgianhorsetrading.com. Op het moment van registratie, gaat de koper/bieder akkoord met de voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. De bieder/koper garandeert ten alle tijde de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij de veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een bieder niet aan derden worden overgedragen.
 4. BHT verkoopt paarden in eigen naam alsook namens en voor rekening van derden. BHT treedt op als veilingdienst, als tussenpersoon tussen verkoper en koper. Een koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de verkoper en de bieder/koper. 
   
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder. Telkens wanneer een bod wordt uitgebracht, zal hiervoor een bevestingsmail bezorgd worden met het voorziene afrekeningsbedrag. Het afrekeningsbedrag wordt opgemaakt als volgt: de toewijzingsprijs (al dan niet + 21% BTW, afhankelijk van het BTW-regime van de verkoper, steeds vermeld bij de fiche van het te verkopen goed, of afhankelijk van plaats of BTW regime van de koper) + 4% commissie op de toewijzingsprijs (excl. 21% BTW). De biedingen en betalingen geschieden in EURO.
   
 6. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per veulen/paard aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een bepaald veulen/paard, dan zal de veiling betreffende dat veulen/paard automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
   
 7. Bij aankoop van een embryo wordt het afrekeningsbedrag verhoogd met 2.000 EURO. Dit bedrag dient als waarborg voor de draagmerrie. Deze waarborg wordt teruggestort bij teruggave van de draagmerrie in goede gezondheid, bevestigd door een dierenartscontrole.
   
 8. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
   
 9. De voorlopige toewijzing gebeurt onder opschortende voorwaarde van het akkoord van de verkoper. Binnen 24u na afsluiten van de veiling, wordt de definitieve verkoop bevestigd. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing en dient uiterlijk 5 dagen na de veiling voldaan te zijn via overschrijving.
 10. BHT zendt aan de koper een bevestigingsmail met vermelding van de details van het afrekeningsbedrag. Er wordt tevens een factuur gemaakt aan de koper voor de koperscommissie.
   
 11. Na ontvangst van zowel het afrekeningsbedrag als de koperscommissie zal BHT de verkoper op de hoogte stellen van de gegevens van de kopers. De verkoper maakt daarna zelf een factuur aan de koper (voor het hoogste bod eventueel vermeerderd met de btw) voor het goed. Na ontvangst van een copy van deze voor voldaan ondertekende factuur en de bevestiging van goede levering van het goed zal BHT de verkoper vergoeden voor het factuurbedrag min de verkopers commissie. BHT zal de verkoper een factuur bezorgen voor deze verkoperscommissie + 21 % BTW.
   
 12. De goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden, zonder actie of refactie. Van elk paard/pony kan het dierenarts-rapport van max. 1 maand oud) geraadpleegd worden. Ook de video-opnames van de klinische keuringen kunnen opgevraagd worden. Als er stokmaten worden meegegeven, is dit steeds indicatief, en kan de koper hier geen specifieke rechten uit putten. In het geval van embryo’s heeft de veearts nog een controle op drachtigheid van de draagmoeder gecheckt, max 14 dagen voorafgaand aan de veiling. Kopers/bieders worden verondersteld kennis genomen te hebben van deze rapporten en gegevens alvorens een bod te plaatsen. 
   
 13. Verkopers veilen en leveren hun paarden vrij van stalondeugden, tenzij vermelding in de dierenartsverklaring.
   
 14. Eigendomsoverdracht van het paard vindt plaats op het moment dat BHT de algehele betaling van de koopsom van de bieder/koper heeft ontvangen; tot dat moment blijft de verkoper eigenaar van het paard.
  Na de veiling en betaling van het afrekeningsbedrag aan BHT komen de bieder/koper en de verkoper overeen hoe en wanneer het geveilde goed zal worden geleverd. Een veulen wordt ten vroegste op de leeftijd van 4 maanden geleverd. Het voorgaande en de gevolgen van het al dan niet en/of niet goede levering is expliciet de verantwoordelijkheid van de verkoper en bieder/koper en niet van BHT. Eerst bij fysieke aflevering van het paard aan de bieder/koper of het transportbedrijf, gaat het risico ter zake van het paard over van de verkoper op de bieder/koper en wel onmiddellijk, tenzij de verkoper en bieder/koper hier andere schriftelijke afspraken over maken. De verkoper heeft leveringsplicht binnen de landsgrenzen, na integrale betaling. De kosten voor levering in het buitenland zijn voor rekening van de koper/bieder. De koper/bieder dient een ontvangstbewijs te ondertekenen om de goede ontvangst van het paard te bevestigen. In het geval een paard of pony verkocht wordt,  biedt BHT een extra service.  Om de risico’s voor kopers en verkopers te mimimaliseren, zal  een verzekering afgesloten worden in het geval van verkoop van paarden/pony’s. Deze verzekeringspremie tegen sterfte wordt betaald door BHT, en zal ingaan na ontvangst van betaling van het afrekeningsbedrag en commissie  door BHT van de koper/bieder. De begunstigde van deze verzekering wordt de koper/bieder.   In het geval er embryo’s verkocht worden, zal geen verzekering aangeboden worden door BHT.   BHT zal wel helpen om indien gewenst, de kopers in contact te brengen met de verzekeringsmaatschappij.  In de gevallen waar BHT geen verzekering als service aanbiedt, zal de BHT commissie herleid worden naar 1% ipv 4%.
 15. Indien een paard na de verkoop, maar voorafgaand of tijdens de levering aan de bieder/koper een kwetsuur oploopt, dan zal een dierenarts aangewezen worden om deze kwetsuur te onderzoeken. Indien de veterinair schriftelijk verklaart dat herstel (genezing) mogelijk is, dan neemt de verkoper de verplichting op zich het paard onder zich te houden en voor herstel (genezing) zorg te dragen, zonder dat dit voor de bieder/koper extra kosten met zich meebrengt. Het paard blijft tot het moment van fysieke aflevering aan de bieder/koper voor rekening en risico van verkoper, tenzij de verkoper en bieder/koper hier andere schriftelijke afspraken over maken. Indien geen herstel mogelijk is, dient de verkoper het paard direct en op eigen kosten terug te nemen, tegen terugbetaling van de koopsom, indien de koop rechtsgeldig wordt ontbonden of vernietigd.
   
 16. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert die niet in het dierenartsrapport vermeld waren, zijnde kribbenbijten, weven of luchtzuigen, dan dient de bieder/koper uiterlijk binnen 7 dagen na levering bij de nieuwe eigenaar BHT hiervan schriftelijk met omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte te stellen. Alsdan zal het paard door een door BHT aan te wijzen dierenarts op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden onderzocht worden. De bedoelde dierenarts stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar oordeel van die dierenarts van door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dan dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten, waaronder voor wat betreft de stalling, het transport en de kosten van de dierenarts aan BHT te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan BHT te voldoen indien naar oordeel van die dierenarts geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden. Indien stalondeugden worden vastgesteld door de dierenarts, dient de verkoper het paard direct en op eigen kosten terug te nemen, tegen terugbetaling van de koopsom, indien de koop rechtsgeldig wordt ontbonden of vernietigd.
   
 17. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 7 dagen na levering op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden en/of indien voornoemde dierenarts de stalondeugden niet vaststelt, vervalt het recht van de bieder/koper de koop te ontbinden of een beroep te doen op een wilsgebrek, tenzij de wet en/of rechtspraak daaromtrent dwingend anders bepalen.
   
 18. Wanneer het gekochte paard in principe moet geexporteerd worden, is het mogelijk dat er bloed moet getest worden, opgelegd door de wetgeving mbt export levende dieren. De koper betaalt voor de labo-resultaten. De verkoper en BHT helpen mee om het bloed te verzenden naar labo Böse. Wanneer bij de resultaten van de testen blijkt dat hierdoor de export niet kan doorgaan, heeft de koper het recht om de verkoop te annuleren.
   
 19. Indien de koop rechtsgeldig door de bieder/koper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de verkoper en de bieder/koper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens BHT te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van BHT betreffen. De koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.
   
 20. BHT is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinair rapport, met inbegrip van eventuele aangehechte (aanvullende) bevindingen.   Een kandidaat-koper heeft het recht om voor het einde van de afloop van de veiling, op zijn/haar kosten een dierenarts langs te sturen om evt bijkomende onderzoeken te laten uitvoeren.
   
 21. BHT sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van BHT en/of diegenen die voor of ten behoeve van BHT werkzaam zijn of waren.Alle kosten, tarieven, provisies en vergoedingen zijn gebaseerd op de vigerende belastingwetgeving. Mocht de wetgeving op enig moment veranderen, dan is BHT gerechtigd alle kosten, tarieven, provisies en vergoedingen aan te passen.
   
 22. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd.
   
 23. De informatie betreffende de paarden is gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. BHT is bij de omschrijving van het goed in de desbetreffende fiche op de website in haar catalogus afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het desbetreffende goed. BHT is niet aansprakelijk voor gebeurlijke schrijffouten en/of materiële vergissingen in de veilingcollectie op haar website.
   
 24. De verkoop geschiedt overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden is louter informatief. 

Nog extra informatie mbt de verzekering zie punt 14:

 1. Bij effectieve verkoop zal de veilingorganisatie automatisch het paard/pony verzekeren voor de duur van 1 jaar zonder meer bij een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij voor volgende risico’s :
 2. Overlijden ten gevolge van ongevallen
 3. Overlijden ten gevolge van ziektes
 4. Overlijden ten gevolge van door erkende dierenkliniek of erkende dierenarts bevolen euthanasie, als gevolg van een acuut verlopende ziekte of ongeval
 5. Diefstal en brand
 6. De verzekerde paarden zijn verzekerd tegen de kosten van de volgende veterinaire behandelingen:
  - Een geslaagde koliekoperatie wordt volledig vergoed, tot niet meer dan de verzekerde waarde.
  - De kosten van de wondverzorging (EHBO) bij open verwondingen en acute fracturen worden vergoed tot een maximum van € 1.150,00 doch niet meer dan de verzekerde waarde en met een eigen risico van € 185,00.
 7. Een copy van de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract kan op eenvoudige aanvraag bij de veilingorganisatie of de gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij bekomen worden.

 

Verzekerde waarde : De verzekerde waarde is gelijk aan de handelswaarde en bedraagt maximaal de op het polisblad aangegeven waarde.

De verzekerde waarde is gelijk aan de handelswaarde die het paard vertegenwoordigt een dag voordat het paard ziek werd, een ongeval kreeg of een blessure opliep.

De eigenaar dient op ons eerste verzoek, d.m.v. recente wedstrijdresultaten of enig ander bewijsstuk, de waarde aan te tonen van het verzekerde paard.

De verzekeringsnemer dient bijgevolg spontaan kennis te geven van elk feit (*) dat invloed heeft of kan hebben op de huidige verzekerde waarde van het verzekerde paard/pony.

Bij een evt verkoop aan derden, kan de koper/bieder er voor kiezen dat de verzekering wordt stop gezet.  Hij /zij zal BHT hiervan op de hoogte brengen.  Het tegoed voor de resterende periode wordt uitbetaald door de verzekeraar aan BHT, maar BHT zal hiervoor een tegoedbon bezorgen aan de koper/bieder. 

(*) gebruik, verblijfplaats, verzekerde waarde, formule, verzekerd territorium, mindere prestaties, ziektes of ongevallen